Strona główna Strona główna Powrót Powrót

SZOP.mobi

Książki Książki:
Książki | eBooki | Audiobooki | Obcojęzyczne | Informatyka | Czasopisma i Magazyny
Informatyka

Zaawansowane uczenie maszynowe z j?zykiem Python - John Hearty

Sklep: Inbook
Cena: 32.02 zł
Dostępność: 48h
ISBN: 9788328336070
Autor: John Hearty
Wydawca: Helion
Stron: 248
Format: 170x230
Okładka: Mi?kka
Rok wydania: 2017
Kategoria w sklepie: Ksi??ki / Informatyka / Pozosta?e
Informacje o sklepie:

koszty przesy?ki
czas realizacji
formy p?atno?ci
odbiór osobisty: D?browa Górnicza

PRZEJDŹ DO SKLEPU

Uczenie maszynowe przyczyni?o si? do powstania wielu innowacyjnych technologii. Pojazdy autonomiczne, mechanizmy rozpoznawania obrazów, badania genetyczne, a tak?e dynamiczne dostosowywanie prezentowanych tre?ci do preferencji odbiorcy to tylko niektóre przyk?ady. Mo?liwo?ci zwi?zane z rozwojem tych technik sprawiaj?, ?e analityka danych i zaawansowane uczenie maszynowe staj? si? wyj?tkowo cenn? wiedz?. Dotyczy to szczególnie nowatorskich technik analizy danych, takich jak g??bokie uczenie, algorytmy cz??ciowo nadzorowane i metody zespo?owe. Niniejsza ksi??ka jest przyst?pnie napisanym podr?cznikiem, dzi?ki któremu poznasz niektóre zaawansowane techniki uczenia maszynowego. Szczególn? uwag? po?wi?cono tu algorytmom uczenia maszynowego: zosta?y dok?adnie wyja?nione, opisano ich zastosowanie oraz topologi?, metody uczenia i miary wydajno?ci. Ka?dy rozdzia? uzupe?niono o wykaz ?róde?, pomocny w dalszym zg??bianiu tematu. Dodatkowo przedstawiono wiele cennych wskazówek dotycz?cych specyfiki pracy analityka danych. Do prezentacji przyk?adów wybrano <strong>j?zyk Python</strong> z uwagi na jego wszechstronno??, elastyczno??, prostot? oraz mo?liwo?? stosowania do specjalistycznych zada?. Najwa?niejsze zagadnienia przedstawione w ksi??ce: <ul> <li>identyfikacja struktur i wzorców w zbiorach danych</li> <li>stosowanie sieci neuronowych</li> <li>praca z j?zykiem naturalnym</li> <li>modele zespo?owe i poprawa ich elastyczno?ci</li> <li>narz?dzia uczenia maszynowego w Pythonie</li> </ul> Zaawansowane uczenie maszynowe - poznaj algorytmy przysz?o?ci! <strong>John Hearty</strong> - jest autorytetem w dziedzinie analityki danych i in?ynierii infrastruktury. Przez pewien czas zajmowa? si? modelowaniem zachowa? gracza i infrastruktur? du?ych zbiorów danych w Microsofcie. Wa?niejszymi jego projektami by?y modelowanie umiej?tno?ci gracza w grach asymetrycznych i modele segmentacji graczy maj?ce na celu zindywidualizowanie rozgrywki. Obecnie Hearty jest niezale?nym ekspertem, szczególnie cenionym przez zespo?y zajmuj?ce si? eksploracj? danych. W wolnym czasie tworzy modele uczenia maszynowego w Pythonie.

Podziel się: Dodaj do Facebooka Dodaj do Naszej-Klasy Wrzuć na Flakera Dodaj na Blipie Dodaj do Twittera
Punkty odbioru osobistego
D?browa Górnicza, Osiedle Robotnicze 6
Pon-Pt: 9-17, tel. +48 32 445 72 16, +48 32 268 64 04
Wroc?aw, O?awska 27-29
Sklep AE-Woman - Dom Handlowy ?ADA, Pon-Pt: 10-18, Sob: 10-14 , tel. +48 607 601 910
Pozna?, Królowej Jadwigi 62
Skup i sprzeda? podr?czników u?ywanych, Pon-Pt: 10-18, tel. +48 61 644 85 56
Gda?sk, Politechniczna 7
Dom Handlowy JANTAR - Skup i sprzeda? podr?czników u?ywanych, Pon-Pt: 10-18, tel. +48 697 098 077
Strona główna Strona główna Powrót Powrót Góra Góra
Pełne wersje serwisów:
I-SZOP.pl | K-SZOP.pl | M-SZOP.pl | X-SZOP.pl
Copyright 2011-2020 EOIL
SZOP.mobi QR CodeSZOP.mobi